Impressum

Adresa

Tourismusverband Vogtland e.V.
Göltzschtalstraße 16
08209 Auerbach

Tel.: 03744/18886-0
Fax: 03744/18886-59
E-Mail:
info@vogtland-tourismus.de

Předseda: Martina Schweinsburg, přednostka okresního úřadu Greiz
Jednatel: Dr. oec. Andreas J. Kraus

Rejstřík sdružení: VR584
Daňové číslo: 223/143/02110
Soud: Amtsgericht Chemnitz

Koncepce a technická realizace

pixelbrand GbR 
Altmarkt 10, 08209 Auerbach
pixelbrand.net

LENK & MEINEL Grafikdesign
Thomas Lenk und Dirk Meinel GbR
Hohe Straße 7
08248 Klingenthal
www.lenk-meinel.de

Vytvořeno za podpory Svobodného státu Sasko v rámci dotačního plánu pro odvětví turistiky. 

Překlad

PSi Sprachenservice international GbR
maj.: Anke Buchhalter & Doreen Lorbeer
Max-Pechstein-Straße 3
08056 Zwickau

Tel: 0375 785137
Fax: 0375 785508

E-Mail: info@psi-sprachen.de
Web:
www.psi-sprachen.de

Fotografie

Fotografie vystavené na internetových stránkách pocházejí z archivu sdružení Tourismusverband Vogtland e.V. nebo nám je laskavě poskytli fotografové a turistická zařízení. Za to jim patří srdečný dík.

Fotografové: mj. Thomas Harbig, Thomas Lenk, Jan Hesse, Carina Leithold, C.+M. Engelmann, Hermann Fath, Silke Weidlich, Thomas Bichler, Wolfgang Zahn, Andreas Wetzel, Dr. Jan Kobel, Uwe Tölle, S.+M. Rümmler, Hartmut Kittel, Danny Otto

Foto na úvodní stránce: Danny Otto

Poznámky k odpovědnosti

Přesto, že jsme provedli pečlivou kontrolu externích odkazů, nepřebíráme odpovědnost za jejich obsah. Za obsah stránek, na které odkazy směřují, jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé. Snažíme se, aby naše webová nabídka byla neustále aktuální, obsahově správná a úplná. Přesto však nelze výskyt chyb zcela vyloučit. Nepřebíráme odpovědnost za aktuálnost, obsahovou správnost ani úplnost informací uvedených v naší webové nabídce, pokud tyto chyby nebyly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. To se vztahuje na případné materiální či nemateriální škody u třetích osob, vzniklé využitím této webové nabídky. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, či mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo uveřejnění na čas přerušit či definitivně zastavit.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dodržujeme samozřejmě ustanovení vyplývající ze Spolkového zákona o ochraně osobních údajů i ostatní specifická ustanovení, týkající se ochrany osobních údajů, například ustanovení zákona o elektronických informačních a komunikačních službách, zákona o ochraně dat v elektronických informačních a komunikačních službách, spolkové smlouvy o mediálních službách a zákona o elektronickém obchodním styku. Při našem přístupu k všeobecným informacím nejsou vypracovávány profily jednotlivých uživatelů, a to ani pod pseudonymem. Osobní údaje se ukládají pouze v případě, pokud nám je zašlete ze svého vlastního rozhodnutí, např. v rámci všeobecné poptávky, e-mailem. Naši pracovníci a obchodní partneři jsou povinni nakládat s osobními údaji důvěrně a zachovat jejich utajení. Snažíme se zabezpečit Vaše údaje všemi prostředky, které máme k dispozici, před nedovoleným přístupem. Vaše údaje zpracováváme a využíváme pouze v rámci našeho podniku. Neposkytujeme je třetím osobám. Činíme preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Pokud jste nám dali své osobní údaje k dispozici, máte možnost je kdykoliv opět vymazat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky v naší odpovědnosti. Tyto webové stránky mohou obsahovat propojení (odkazy) na webové stránky jiných podnikatelů a organizací. Na jejich webové stránky se naše prohlášení nevztahuje.

Autorské právo a právo na označení

Ve všech publikacích se snažíme respektovat autorská práva k použitým vyobrazením a textům, používat vyobrazení a texty, které jsme vytvořili sami nebo využívat vyobrazení a texty osvobozené od licenčních poplatků. Copyright pro uveřejněné objekty vlastní výroby zůstává u nás. Rozmnožování či využívání takových vyobrazení a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu našeho podniku dovoleno.

Externí odkazy

Rozsudkem ze dne 12. května 1998 rozhodl Zemský soud Hamburg, že uveřejněním odkazu se provozovatel webové stránky stává eventuálně spoluodpovědným i za obsah stránky, na niž odkaz vede. Zemský soud dále říká, že tomu lze zabránit pouze tím, že se provozovatel od tohoto obsahu výslovně distancuje. Na svých stránkách jsme použili odkazy na jiné internetové stránky. Pro všechny tyto odkazy platí: Rádi bychom zdůraznili, že nemáme vůbec žádný vliv na obsah nebo tvorbu stránek, na něž odkazy vedou. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na něž vedou z našich stránek odkazy. Výroky uvedené na těchto stránkách nejsou našimi výroky. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, uvedené na našich stránkách, a pro obsah veškerých stránek, na něž tyto odkazy vedou..